OVERZICHT DOSSIERS

WEB200J.02

CURSUS 'ONTWIKKELEN VAN INNERLIJKE VREDE' (J.02)

Wil Oskam*

Innerlijke vrede betekent letterlijk: een toestand van rust en kalmte van de geest. De geest (ons denk- en ervaringsvermogen) is het onstoffelijk, denkend, voelend en willend deel van de mens. De basis van waaruit waarnemen, denken, oordelen en overtuigingen over onszelf en de wereld gestalte krijgen, is onze geesteshouding (= attitude). Het is onze innerlijke houding ten opzichte van onszelf en hetgeen ons omringt.

Innerlijke vrede of innerlijke strijd Grofweg kunnen we vanuit twee geesteshoudingen naar de wereld kijken: vanuit een houding van innerlijke vrede, en vanuit een houding van innerlijke strijd. Vanuit een geesteshouding van innerlijke vrede nemen we rust, heelheid en eenheid waar. Een toestand van innerlijke strijd veroorzaakt onrust, tweespalt en afscheiding; we worden sterk bepaald en be•nvloed door wat er om ons heen, in de buitenwereld, gebeurt. Iedere keer opnieuw zijn het onze gedachten over een situatie, een persoon of onszelf, die bepalen hoe we ons voelen. Maar hoe leer je nu om meer op je eigen kompas te varen, en je leven en gemoedstoestand minder te laten bepalen door wat er om je heen gebeurt? Dat kan door 'verantwoordelijkheid' voor onze eigen gedachten te nemen en ons meer bewust te worden van de invloed van onze gedachten. Hierdoor kunnen we het vermogen gaan ervaren om zelf te kiezen hoe we de wereld om ons heen, anderen en onszelf waarnemen.

Eigen ommekeer Bij mijzelf vond deze ommekeer plaats naar aanleiding van het militaire ingrijpen van de NAVO in het Kosovo-conflict, waarbij van 24 maart tot begin juni 1999 zo'n 70 dagen lang zware bombardementen op Servi‘ neerkwamen. Ik ervaarde verbijstering en machteloosheid bij het zien van de ernstige oorlogshandelingen. Ondanks de positieve ontwikkelingen op sociaal-economisch, medisch en psychologisch gebied werd me nog duidelijker dat het menselijk denken is blijven steken in een stadium van primitieve vijandschap. Dit vijanddenken heeft een voortdurend proces van 'aanvallen en verdedigen' tot gevolg. Mijn veroordelende gedachten rondom oorlogvoeren mondde uit in een roep om vrede. Geen luidruchtige acties, maar vredeswakes voor het station in Eindhoven, waarbij de nadruk gelegd werd op stilte. Bovendien wilde ik iets concreets doen voor de bevolking op de Balkan. Daartoe sloot ik mij aan bij het gedachtengoed van de meditatiegroep uit Dubrovnik, en mediteer ik elke dag. Groepsgerichte meditatie oefent volgens mij een helende werking uit op de geest van mensen in de directe omgeving van oorlogsgeweld, iets dat ook via objectief onderzoek is aangetoond. Ook voor mij was het 't begin van genezing van mijn geest. Nu ben ik ervan overtuigd dat het enige antwoord op een conflict 'het ontwikkelen van innerlijke vrede' is. De pijnervaringen van de gebeurtenissen rond Kosovo hebben mij geleerd anders naar conflicten en oorlog te kijken. Het heeft geleid tot het oprichten van het 'Centrum voor Innerlijke Vrede' in Eindhoven. Sinds februari 2000 ben ik met het geven van cursussen begonnen.

Geesteshouding helen
In mijn cursussen maak ik gebruik van de methode van Attitudinal Healing (AH), wat letterlijk betekent: het helen van je geesteshouding. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Gerald Jampolsky, die via de toepassing van twaalf principes een krachtige aanzet geeft tot een wezenlijke verandering van denken, waarnemen en innerlijke overtuigingen, om zo tot grotere innerlijke vrede te komen.
Jampolsky's methode is erop gericht persoonlijke ervaringen binnen een groepsgebeuren de ruimte te geven, op basis van gelijkwaardigheid. Je bent in zo'n groep steeds 'leraar en leerling' voor elkaar. Ook het principe om elkaar niet te veroordelen vormt een belangrijk element in de onderlinge ontmoeting. Uiteindelijk gaat het er om elkaar volledig te accepteren zoals je bent. Hierdoor leer je langzaam maar zeker meer tolerantie naar elkaar te beoefenen.

Liefde is loskomen van angst
Ik zelf heb het laatste anderhalf jaar geleerd dat angst en liefde elkaar uitsluiten, want 'liefde is angst laten varen', zoals de titel van een van de bekendste boeken van Jampolsky luidt. Ik heb ontdekt dat als iemand bijvoorbeeld boos of onredelijk is, dit er alleen maar op wijst dat zo'n persoon eigenlijk van streek is en op dat moment aandacht of hulp nodig heeft. Ik leerde ook dat die boosheid niet wijst op een tekort in mezelf, maar dat de aanval eigenlijk wijst op een toestand van angst in de ander. Een verandering van denken en waarneming levert een bijdrage tot een positiever beeld en meer acceptatie van jezelf en van de ander. Door de 12 principes in ons leven te gaan toepassen proberen we dichter bij de kern van 'wie we werkelijk zijn' te komen. Het is een persoonlijk groeiproces, waarbij we innerlijke vrede in onszelf kunnen gaan ontwikkelen en ervaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 'Centrum voor Innerlijke Vrede' te Eindhoven. Tel.: 040-2484452. Email: innerlijke.vrede@freeler.nl
Zie ook: www.innerlijkevredeisdesleutel.nl

Gepubliceerd in: Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200J.02)