ONDERWERPEN / ORGANISATIES/ OVERZICHT C.01
A Thema's B Personen C Organisaties D Besprekingen E Actuele Informatie

Decennium-project van de Raad van Kerken:

'GEWELD NIET GEWILD; KERKEN VOOR VEILIGHEID EN VREDE'

In aansluiting op het 'Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid' (2001-2010) besloot de Wereldraad van Kerken tot een 'Oecumenisch Decennium voor het Overwinnen van Geweld' (2001-2010). In Nederland geeft de Raad van Kerken hier, in eerste instantie voor de komende drie jaar, invulling aan via het project: 'Geweld Niet Gewild; Kerken voor Veiligheid en Vrede'. Dit zal gebeuren op basis van activiteiten rond de volgende drie aandachtsvelden.


1) Eigen rol van de kerken
Via onderzoek en bezinning wordt ingegaan op de vraag wat als gewelddadig ervaren kan worden binnen de kerken met betrekking tot theologie, liturgie, teksten en taalgebruik, cultuur en omgangsvormen, met oog voor mogelijke verschillen tussen vrouwen en mannen en voortbouwend op wat al gedaan is. Hoe kunnen op dit vlak veranderingen bewerkstelligd worden? Daarnaast zal verdieping plaatsvinden van de theologische bezinning over geweld, vergeving en verzoening, met aandacht voor de persoonlijke beleving van mensen.


2) Geweld in huis
Gewerkt wordt aan bewustmaking en toerusting van ambtsdragers en leken om tijdig uiteenlopende vormen van geweld (tegen vrouwen, kinderen, ouderen) te herkennen en het gebruik ervan zo mogelijk te stoppen. Dit zo veel mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties, met oog voor gender- (man/vrouw) en etnische aspecten.


3) Zinloos geweld en generaties
Gesprekken op gang brengen 'tussen de generaties', op landelijk en lokaal niveau, waarbij de volgende aspecten aan bod (kunnen) komen: bevordering van begrip, saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties; oorzaken van en alternatieven voor geweld; ervaringen met geweld en geweldspreventie, zo mogelijk in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals sport- en buurtverenigingen, alsmede scholen.


Voor meer informatie:

Raad van Kerken Nederland, project 'Geweld niet Gewild', Kon.Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort; tel.: 033-4633844; email: rvk@raadvankerken.nl; website: www.raadvankerken.nl

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, postbus 137, 8000 AC Zwolle

(WEB100C.02)