OVERZICHT DOSSIERS

PRINCIPES VAN INTERNATIONAL ALERT (I.12) WEB200I.12

DE PRINCIPES VAN INTERNATIONAL ALERT*

De kern van het werk om een conflict te transformeren is het opbouwen van een duurzame vrede. Dit houdt een proces van diepe verandering in, waarbij situaties die gekenmerkt worden door geweld en angst getransformeerd worden. Hierdoor wordt een omgeving geschapen waarin sociale rechtvaardigheid en participatie-democratie wortel kunnen schieten. De principes die hier worden aangegeven zijn ontwikkeld om dit proces te helpen begeleiden.

Principes

1. Voorrang voor de mensen bij het transformeren van conflicten
We geloven dat echte transformatie van conflicten alleen mogelijk is als degenen die het meest door het conflict getroffen worden aan de transformatie deelnemen en erbij betrokken worden.

2. Humanitaire betrokkenheid
Onze primaire motivatie is de verlichting van het menselijk lijden. Onze betrokkenheid bij, situaties van gewelddadige conflicten, wordt vooral gedreven door bezorgdheid voor de samenlevingen en volken die bij dergelijke conflicten gevaar lopen.

3. Mensenrechten, humanitair recht en humanitaire principes
We hebben ons verbonden aan het principe en de praktijk om, via ons werk, de mensenrechten in situaties van gewelddadige binnenlandse conflicten te bevorderen. We dringen er bij alle, bij het conflict betrokken, partijen op aan om zich te schikken naar het humanitaire recht en de humanitaire principes, alsmede om de mensenrechten te respecteren.

4. Respect voor sekse en culturele verscheidenheid
We respecteren de waardigheid en culturele verscheidenheid van alle volken en we maken geen onderscheid op grond van nationaliteit, ras, klasse, sekse of religieuze, culturele of politieke overtuiging. We erkennen de capaciteiten van mensen om hun eigen conflicten op te lossen en trachten hierop voort te bouwen. We ondersteunen de specifieke rol van vrouwen bij het tot stand brengen van vrede in samenlevingen die door gewelddadige conflicten aangetast worden.

5. Onpartijdigheid
We streven ernaar om bij ons werk iedereen te betrekken, waarbij we die partijen proberen te benaderen die van belang zijn voor het conflict. We kiezen bij conflicten geen partij en we laten ons leiden door onze gehechtheid aan de principes die in deze Code uiteengezet worden. We streven ernaar deze te allen tijde op gepaste wijze te bevorderen.

6. Onafhankelijkheid
We zijn een onafhankelijke organisatie, vrij om ons beleid en onze operationele strategieën te formuleren in overeenstemming met onze wettig geregistreerde doeleinden en de principes die in deze Code tot uitdrukking gebracht worden.

7. Verantwoordelijkheid
We zijn moreel verantwoording verschuldigd aan degenen die we trachten bij te staan en aan hen met wie we samenwerken. We zijn gebonden aan de Britse Wet op de Liefdadigheid via degenen die namens ons werkzaam zijn. We zijn onze donoren rekenschap verschuldigd via onze gebruikelijke verslaggevingsorganen. Als middel om onze verantwoordelijkheid te vergroten trachten we open en transparant te werk te gaan.

8. Vertrouwelijkheid
Terwijl we trachten open en transparant te zijn, zijn we verplicht vertrouwelijkheid te handhaven in die situaties waarin de effectiviteit van onze programma's of de veiligheid van onze staf en partners gevaar lopen. Verder geloven we dat in de meeste gevallen conflicttransformatie het beste discreet kan plaatsvinden.

9. Partnerschap
We verplichten ons te handelen in samenwerking met en aanvullend op die personen, organisaties, overheden en andere instellingen, die kunnen bijdragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten. In het bijzonder geloven we dat duurzame conflicttransformatie, in samenlevingen die door conflicten getroffen worden, afhankelijk is van een effectieve samenwerking met personen en organisaties.

10. Institutioneel leren
We hebben ons verplicht een collectieve kennisvoorraad, en een institutioneel geheugen en ervaring, op te bouwen door ons werk regelmatig te beoordelen en te evalueren en de vaardigheden van al onze stafleden verder te ontwikkelen. Daarnaast trachten we de geleerde lessen te delen met personen en organisaties die voor ons werk van belang zijn of er belang bij hebben. Hiervan kunnen zij profiteren en kunnen wij van de ervaringen en kennis van anderen leren.

*International Alert, 1 Glyn Street, Londen SE11 5HT, Engeland (website: www.international.org). (Bron: Conflict Prevention Newsletter, Vol.2 - Nr.3; oktober 1999; blz.5; Uitgever: European Platform for Conflict Prevention and Transformation, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.)

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200I.12)