OVERZICHT DOSSIERSDE BESTE PREVENTIE VAN GEWELD (H.07) (WEB200H.07)

Bijdrage van:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG), Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

naar aanleiding van de conferentie in Eindhoven (op 5 oktober 2006)
“DE BESTE PREVENTIE VAN GEWELD”:

STOP MET GEWELD EN GEWELDSMETHODEN
BINNEN ONZE SAMENLEVING !

1) De werkelijkheid is dat er een gewelddadisering van onze samenleving plaatsvindt. Dat duidt op een proces waarin vormen en uitingen van geweld in toenemende mate deel gaan uitmaken van het leven van ieder, en dat dit acceptabel gevonden, en aangemoedigd, wordt.

2) We zijn bezig met een popularisering van geweld, vooral via de media, films en computerspelen, en via de categorie vechtlessen die op fysieke aanval gericht zijn, welke kinderen vanaf 7 jaar tijdens de gymnastiek op school of via vechtscholen krijgen, en ook ouderen als ‘weerbaarheids- en fitness-training’ wordt aangeboden. Hierdoor wordt een basis gelegd voor geweldsgewenning, geweldsrechtvaardiging en eventueel geweldgebruik. Bovendien toont onderzoek door psychologen aan dat er door deze veelheid aan geweldsimpulsen in de hersens iets ingrijpend gebeurt, waardoor er een afstemming op geweld ontstaat die bovendien een hunkering naar geweld (zie bijvoorbeeld ook de huidige hausse met betrekking tot weerzinwekkende horrorfilms) doet ontstaan. Dit soort oorzaken worden veelal ontkend, terwijl we druk zijn met het terugdringen van de vele uitingen van dit geweld.

3) Hoezeer het ook van belang, en urgent, is om deze symptomen aan te pakken, zal het geweld blijven toenemen en verhevigen als we de geweldskraan steeds verder opendraaien. Alleen als we door gaan krijgen dat geweldgebruik voortkomt uit geweldsgroei, welke mede in gang gezet wordt door geweldsbeelden en –geluiden, beoefening van geweldsmethoden en de rechtvaardiging daarvan, kunnen we geweld doeltreffend gaan verminderen. Het is hoopvol dat hier, ook bij sommige overheidsinstanties, meer aandacht voor komt.

4) De oorzaak van het geweld (“de bereidheid om schade en kwetsuur toe te brengen”) is de neiging van de mens hiertoe, en daarom is tegengeweld geen oplossing om van het geweld af te komen. Geweldsmethoden kunnen het geweld tijdelijk onderdrukken of uitschakelen, maar het komt na enige tijd en in een andere vorm versterkt terug. Want geweld roept tegengeweld op en zo blijven we in deze geweldsspiraal gevangen. Het geweld is er de grootste winnaar van; de mens de grootste verliezer.

5) Jaar na jaar neemt het geweld in ons land, maar ook in andere landen, dan ook toe. In de laatste 40 jaar is het geweld in Nederland vertienvoudigd. Alleen al in het afgelopen jaar (2005) steeg het aantal vernielingen met 9%, het aantal mishandelingen met 10% en het aantal aanrandingen en verkrachtingen met 4% (AD-misdaadmeter, 6 en 13 mei 2006). En des te fanatieker gaan we door met het promoten en aanleren van geweldsmethoden, al te beginnen via de dagelijkse stroom tekenfilms voor peuters op de televisie.

6) Door de zichtbare en hoorbare uitingen van fysiek en verbaal geweld worden we het pijnlijkst getroffen, maar ze vormen vooral de top van de geweldsberg. Het geweld komt voort uit ‘het binnenste’ van onszelf en van de samenleving en wordt gedragen door de geweldsbasis die door ons mensen in stand gehouden wordt. We veroordelen de aanvallende geweldsdaad, maar keuren tegengeweld goed; we leren onszelf geweldsmethoden en wekken de geweldsdrang in kinderen en ouderen op. Dit vormt de top, het midden en de voet van de geweldsberg die alsmaar groter en dreigender wordt.

7) De doeltreffendste manier om geweld te voorkomen is gaan stoppen met geweld en geweldsmethoden binnen de burgersamenleving, alsmede met de promotie daarvan, en door het ontwikkelen en aanleren van andere methoden om met problemen en conflicten om te gaan. Methoden die bedreiging en geweld verminderen en geen tegengeweld in zich hebben, maar wel bescherming bieden, respectvol zijn en door bijna ieder te gebruiken.

8) Dit, samen met het weer herstellen van het recht dat alleen de overheid heeft om via de politie incidenteel en gereguleerd sommige geweldsmiddelen in te zetten, alsmede (internationale) afspraken over vergaande geweldsvermindering in onder andere films en computerspelen, zal ervoor zorgen dat de gewelddadisering van onze samenleving zal gaan afnemen. Een grote bijdrage hieraan zal bovendien het invoeren van het ‘leer- en praktijkvak omgangskunde’ op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn, dat zich richt op elk aspect van het menselijk leven en samenleven, en dit in samenhang met de school en de ouders, evenals met de buurt en de gemeente waar men opgroeit.

9) Een meer vreedzame, respectvolle en veilige toekomst is alleen mogelijk als we onze afhankelijkheid en aanhankelijkheid van het geweld doelbewust stap voor stap gaan vervangen door middelen en methoden die vreedzaamheid, respect en veiligheid voor ieder in zich hebben en tonen.

10) Lees de uitwerking, met vele praktische voorbeelden van deze andere aanpak:
‘Naar een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving. Stop geweld en gewelds-methoden en leer agressie op een constructieve manier te uiten.’ (Een reactie op het ‘Actieplan tegen geweld’ van de regering.) – 70 blz., Zwolle, mei 2006.
[Te bestellen door storting van E 6,50 op giro 266551 t.n.v. Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 137, 8000 AC Zwolle, onder vermelding van ‘nota stop geweld’, of via www.geweldlozekracht.nl .]