OVERZICHT DOSSIERS

UNPO VOOR GEWELDLOZE CONFLICTHANTERING (I.09) WEB200I.09

UNPO* KIEST VOOR GEWELDLOZE CONFLICTHANTERING

Leiders van ongeveer 50 landen, volken en minderheidsgroepen, kwamen in juli 1997 in Tallin (Estland) bijeen als lid van de UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization / Organisatie van niet-vertegenwoordigde landen en volken), welke opkomt voor de rechten en belangen van miljoenen mensen. Samen met vertegenwoordigers van andere internationale organisaties, NGO's (niet-gouvernementele organisaties) en regeringen bespraken zij mogelijkheden om het uitbreken van gewapende conflicten te voorkomen en om geweldloze actie effectiever te maken.
Al vanaf de oprichting van de UNPO (in 1991) is haar beleid met betrekking tot geweldloosheid ontwikkeld, uitgebreid en in praktijk gebracht. Het Convenant van de UNPO, dat door alle leden ondertekend is, bepaalt de "bevordering van geweldloosheid en de afwijzing van terrorisme als instrument van politiek beleid."

Verklaring van Tallin
- De landen en volken die van de UNPO lid zijn herbevestigen in Tallin hun verbintenis met geweldloosheid als een actieve methode om hun doel te bevorderen en te bereiken, en verwerpen geweld als instrument om politieke, sociale en economische problemen op te lossen. De deelnemers aan de conferentie veroordelen elke vorm van (niet daartoe uitgelokt) geweld tegen landen, volken en minderheden. Bovendien veroordelen zij elke vorm van terrorisme, ongeacht degene die daartoe overgaat. Geweld is niet beperkt tot het gebruik van wapens, maar kan ook culturele genocide en gedwongen assimilatie inhouden, evenals de vernietiging van het leefmilieu waar het bestaan en de ontwikkeling van mensen van afhankelijk is.
- De deelnemers aan de conferentie herbevestigen het fundamentele recht van landen en volken om naar hun eigen wens te kunnen leven en zich te ontwikkelen, in overeenstemming met hun recht op zelfbeschikking. Ze erkennen dat landen en volken zich in sommige situaties genoodzaakt zien om geweld te gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen gewapende agressie, genocide en andere aanhoudende en omvangrijke vormen van geweld tegen hen. Maar tevens zijn ze zich zeer bewust van het gevaar dat geweld opnieuw geweld veroorzaakt en dat het moeilijk te controleren en in toom te houden is.
- De deelnemers aan de conferentie onderzochten zowel de filosofische als pragmatische uitgangspunten van het gebruik van geweldloze actie en benadrukten de behoefte aan een realistische benadering van het onderwerp. Ze concludeerden dat de doeltreffendheid van geweldloze actie - zelfs als men tegenover een gewelddadige onderdrukker staat - voor een belangrijk deel afhankelijk is van de interne conditie van elke beweging, en van de opstelling en acties van betrokkenen buiten de beweging. Een goed opgezette organisatie, een samenhangende strategie, en een bekwaam gebruik van bestaande hulpmiddelen en methoden zijn essentieel voor geweldloze bewegingen om doeltreffend te zijn. Van groot belang voor het voeren van geweldloze acties is de beschikbaarheid van betrouwbare en volledige informatie voor alle betrokkenen waarvan het beleid en de acties van invloed kunnen zijn op de situatie. Training in het gebruik van beschikbare internationale mechanismen en de ontwikkeling van toereikende vaardigheden voor geweldloze actie is een belangrijk doel. Ook werd het belang benadrukt van programma's voor jongeren.
- De deelnemers aan de conferentie roepen de UNPO op haar mogelijkheden uit te breiden om haar leden te helpen bij het doeltreffender maken van hun geweldloze bewegingen en de beleidsmakers in de wereld, alsmede het brede publiek, te informeren over de verbintenis, aspiraties en realiteit waar haar leden mee te maken hebben.
- De deelnemers aan de conferentie verzoeken de leiders van volken en minderheidsgroepen dringend om effectieve strategieën voor vreedzame verandering te ontwikkelen, welke passend zijn voor hun specifieke situatie, en zich op elke gebied open te stellen voor een dialoog met de partijen met wie ze in conflict zijn. Ze bevelen de UNPO-leden aan om optimaal gebruik te maken van de UNPO-voorzieningen, diensten en trainingprogramma's, inclusief welke door de Verenigde Naties aangeboden worden. Eveneens bevelen ze een nauwe samenwerking tussen UNPO en andere organisaties aan om deze diensten en progamma's te verbeteren en te verbreden.
- De deelnemers aan de conferentie roepen regeringen, internationale organisaties, NGO's en hun leiders op tot het aannemen van een duidelijk en principeel politiek beleid met betrekking tot het verminderen van het gebruik van geweld. Dit moet inhouden:
* erkenning van, en respect voor, de gelijke rechten van alle mensen, bevolkingsgroepen en minderheden, ongeacht hun aantal, hun cultuur of religie;
* het serieus nemen van de behoeften en zienswijze van de niet-vertegenwoordigde volken en minderheden;
* zich uitspreken tegen, en veroordeling van, alle niet daartoe uitgelokte daden van geweld en grove schendingen van de mensenrechten tegen niet-vertegenwoordigde volken en minderheden;
* erkenning van de legitimatie (rechtmatigheid) van bewegingen of regeringen die vreedzame en democratische middelen gebruiken om hun doeleinden te bereiken;
* betrokken zijn in een open en oprechte dialoog met al deze bewegingen en regeringen, en hun belonen voor hun vasthouden aan geweldloosheid;
* ondersteuning en actieve hulp bij het vreedzaam oplossen van conflicten tussen regeringen van staten in relatie tot de landen, volken en minderheden waarover zij het gezag zeggen te hebben.
- De deelnemers aan de conferentie roepen bedrijven en financi‘le instellingen op de gewelddadige exploitatie te stoppen van de hulpbronnen waar mensen voor hun bestaan afhankelijk van zijn, en het bevorderen van geweld te beëindigen dat veroorzaakt wordt door onverantwoorde wapenhandel en door de commercialisering van geweld in de media en haar producten.

Bron: samenvatting van de Verklaring van Tallin (21-23 juli 1997) in: UNPO-NEWS, augustus-oktober 1997. Voor meer informatie: UNPO, Javastraat 40-A, 2585 AP Den Haag; tel.: 070-3603318; email: unpo@unpo.nl website: www.unpo.org Aan te vragen: het kwartaalblad UNPO-News; UNPO Non-Violence Report.

*UNPO
De UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) is een organisatie van landen en volken die onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de internationale gemeenschap. Het werd opgericht in 1991 door deze niet-vertegenwoordigde landen en volken om hun streven te bevorderen via vreedzame middelen. UNPO is een neutrale organisatie die toegewijd is aan geweldloze programma's en oplossingen. Het biedt een forum voor deze niet-vertegenwoordigde landen en volken die geen stem hebben in internationale forums als de Verenigde Naties. Het dient ook als een gemeenschap voor ondersteuning, voor diegenen die zich lange tijd alleen hebben gevoeld in hun strijd. UNPO heeft ongeveer 50 leden, waaronder de Krim Tartaren; de Albanezen in Macedonië; Kosova; de Griekse minderheid in Albanië; de Hongaarse minderheid in Roemenië; Iraaks Koerdistan; de Aborigens in Australië; Oost-Timor; West Papua; Zuid-Molukse Republiek; Taiwan, Tibet; Nagaland; Ogoni (Nigeria); Zanzibar.

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200I.09)