OVERZICHT DOSSIERS

 

HET MENSELIJK LEVEN IS HEILIG (K.03) WEB200K.03

HET MENSELIJK LEVEN IS HEILIG

Oproep van acht ontvangers van de Nobelprijs voor de Vrede tot zelfbeheersing en tot actie op een moment van crisis

We zijn diep getroffen door de tragische gebeurtenissen die op dinsdag 11 september 2001 in New York en Washington D.C hebben plaatsgevonden. We kunnen de omvang van wat er is gebeurd nog niet bevatten, maar toch voelen we ons genoodzaakt iets te zeggen. Dit omdat we vrezen dat als reactie hierop een escalatie van geweld zal plaatsvinden.

We geven uitdrukking aan ons diepste medeleven en onze oprechte deelneming met de familie en vrienden van de slachtoffers en het volk van de Verenigde Staten. We gedenken u in onze gebeden in deze moeilijke periode van verlies en rouw. De vele moedige daden van de reddingsteams en de edelmoedigheid van de burgers van uw steden vormen voor ons allen een bron van inspiratie.

Respect voor de heiligheid en onschendbaarheid van het menselijk leven is een belangrijk geloofsartikel in elk van de grootste wereldgodsdiensten. We zijn bemoedigd door de spontane uitingen van solidariteit van miljoenen mannen en vrouwen van goede wil van allerlei achtergrond en op ieder continent, en van zoveel godsdienstige en politieke leiders uit de gehele wereld die zich uitgesproken hebben tegen deze barbaarse daad van terrorisme.

Niets kan een daad goedmaken die het leven heeft gekost aan duizenden onschuldige mensen. Degenen die deze daad begaan hebben moeten opgespoord worden en voor het gerecht worden gebracht. Tegelijkertijd weten we dat de berechting van de verantwoordelijken niet het diepere vraagstuk van de oorzaken van het terrorisme zal oplossen die geworteld zijn in sociale, politieke en economische onrechtvaardigheid. Wat dit betreft zijn we ons ervan bewust dat er elke dag in vele delen van de wereld onschuldige slachtoffers lijden en sterven, wier enige misdaad is dat ze op een bepaalde plaats zijn geboren of met een bepaalde godsdienst of met een bepaalde huidskleur.

Op dit moment van crisis komen we tegenover een uitdaging te staan waarvan de uitkomst de toekomst van de eerste eeuw van dit millennium kan bepalen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de eerste tien jaar van de 21e eeuw uitgeroepen tot het Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld (2001-2010). Wij geloven dat de tijd gekomen is om deze beslissing ten uitvoer te brengen.

Velen hebben de aanval op het World Trade Center en het Pentagon vergeleken met de aanval op Pearl Harbor. Maar we leven nu niet in 1941. De afgelopen 60 jaar hebben we vele harde lessen geleerd omtrent de neerwaartse spiraal van geweld en zijn we misleid door valse verwachtingen omtrent de mogelijkheid dat militaire macht problemen kan oplossen. Het is droevig dat onze politieke leiders ermee doorgaan om beslissingen te nemen die tot confrontatie leiden in plaats van onderhandelingen. Het resultaat heeft tot meer dood en verderf geleid en tot een toenemend gevoel van angst, verontrusting en wanhoop bij ons allen.

We doen daarom een beroep op de wereldgemeenschap, en met name op het Amerikaanse volk, om de uitdaging aan te nemen die hen in deze ongelukkige omstandigheden wordt voorgelegd. We erkennen de noodzaak om snel en afdoend op deze verschrikkelijke daad van terrorisme te reageren. Toch doen we een beroep op de Amerikaanse regering om af te zien van militaire vergelding. Iedere actie die wordt ondernomen moet worden geleid door het internationale recht en binnen de grenzen van het Handvest van de Verenigde Naties vallen.

Verder doen we een beroep op de Verenigde Naties om in de nabije toekomst te organiseren:

* Een internationale conferentie over het terrorisme die de diepste oorzaken ervan gaat onderzoeken, maatregelen voorstelt om deze oorzaken aan te pakken en internationale richtlijnen zal geven om te garanderen dat er veiligheidsmaatregelen getroffen worden en dat de plegers van zulke daden voor het gerecht worden gebracht.

* Een internationale dag ter herdenking van alle slachtoffers van terrorisme met publieke solidariteitsmanifestaties en programma’s voor onderwijs in vrede en de principes van geweldloosheid op scholen en universiteiten.

Terrorisme bedreigt juist die uitgangspunten van onze samenleving die we hoog houden en die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het beste antwoord aan hen die de democratie en de regel van de wet willen ondermijnen is juist die waarden en instellingen opnieuw bekrachtigen.

Samenvattend: we doen een beroep op de regeringen en volken van de wereld om concrete stappen te nemen voor de ontwikkeling van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Het antwoord van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten moet niet gestuurd worden door een blind verlangen om wraak, maar juist door een hernieuwde vastbeslotenheid om aan een vreedzame en rechtvaardige wereld te werken. Het enige grote kwaad waartegen we ons te weer moeten stellen is niet één specifieke groep of een bepaald volk, maar juist de angst en haat die wortel blijven schieten in de harten van mensen.

(oktober 2001)

Mairead Corrigan Maguire, Nobelprijs voor de Vrede 1976

Betty Williams, Nobelprijs voor de Vrede 1976

Adolfo Perez Esquivel, Nobelprijs voor de Vrede 1980

Desmond Mpilo Tutu, Nobelprijs voor de Vrede 1984

De 14e Dalai Lama (Tenzin Gyatso), Nobelprijs voor de Vrede 1989

Rigoberta Menchu Tum, Nobelprijs voor de Vrede 1992

Joseph Rotblat, Nobelprijs voor de Vrede 1995

Jody Williams, Nobelprijs voor de Vrede 1997

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200K.03)