OVERZICHT DOSSIERS

WEB200K.05

CHRISTENEN EN MOSLIMS SCHOUDER AAN SCHOUDER TEGEN HET TERRORISME

Wouter ter Heide, publicist

Hoewel het een open deur is kan er niet genoeg op gewezen worden dat de islam, net als het christendom, een wereldgodsdienst is. En wel één die, net als het christendom, liefde predikt en geen haat. In vergelijking met het christendom is de islam echter aanmerkelijk jonger (zo'n 600 jaar) en oogt daardoor duidelijk vitaler. Los van dit uiterlijke verschil is de islam, evenals het christendom, nog steeds op zoek naar een passende maatschappelijke vertaling van de gepredikte liefde. Naast deze overeenkomst, 'de liefde', hebben beide wereldgodsdiensten de niet aflatende worsteling gemeen met de discrepantie tussen de (universele/heilige) theorie en de (dagelijkse/banale) praktijk'. Wat de moeizame overbrugging van deze tegenstrijdigheid betreft, hebben christenen en moslims gelukkig wel degelijk in de gaten waar de schoen wringt.

Wrekende god
Inmiddels is het voor iedere weldenkende gelovige uit beider religies immers zonneklaar dat liefde nooit het produkt kan zijn van geweld, maar enkel van geweldloosheid die uiteindelijk leidt tot gerechtigheid! Dankzij dit gemeenschappelijk bewustzijn is de tijd zo langzamerhand rijp voor de maatschappelijke vertaling ervan. Bewustwording gaat immers vooraf aan gericht handelen! Daarvoor zal enkel nog de waarheid onder ogen gezien moeten worden dat christendom en islam nog steeds niet geheel op eigen benen staan. Wel wat hun ideele gedachtengoed (de theorie, zoals verwoord in hun heilige boeken) betreft, maar niet wat de maatschappelijke vertaling (de praktijk) daarvan aangaat. Deze wordt nog steeds gedomineerd door het oudtestamentische gedachtegoed; dus uit de wereld waarin beide hun wortels hebben. Anders gezegd: christenen en moslims prediken wel de liefde (het woord), maar leggen wat de maatschappelijke vertaling daarvan betreft (de daad) hun oor niet te luister bij Christus of Mohammed, maar nog steeds bij hun gemeenschappelijke voorvader, de oudtestamentische wrekende God.

Verwoestend
De terroristische aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, en de Amerikaanse en Britse militaire reactie daarop, moge hiervoor als bewijs dienen. Het uitzonderlijke van de huidige strijd is, en dat maakt hem tevens zo luguber, dat hij gevoerd wordt met wapens van een ongehoord verwoestend kaliber. Niet alleen materieel, getuige de ongeŽvenaarde slagkracht van de Amerikanen, maar ook emotioneel, getuige de panische reacties die de ongrijpbare verspreiding van de miltvuurbacterie teweegbracht. Als gevolg daarvan zijn deze wapens in staat een dusdanige maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken, die ons voortbestaan ernstig bedreigt. Om te voorkomen dat dit doemscenario werkelijkheid wordt, zal een dringend beroep gedaan moeten worden op de christelijke en islamitische geestelijkheid, hoe paradoxaal dit ook klinkt in ons "Van-God-Los" tijdperk (met name wat de christelijke variant daarvan betreft).

Humaner wereldbeleid
Alleen de geestelijkheid is in staat om op eendrachtige wijze de twee godvruchtige mondiale kemphanen, Osama Bin Laden en George W. Bush, publiekelijk tot de orde te roepen en de oren te wassen. En wel door hen er, voor het alziend tv-oog van de wereld, in niet mis te verstane bewoordingen op te wijzen dat hun wraakzuchtige gedrag op geen enkele manier te rijmen is met de vredelievende maatschappelijke implicaties die uit het christendom en de islam gedistilleerd moeten worden, om zich christen of moslim te mogen noemen. Alleen op deze geweldloze of humane wijze is de, uit de oudheid stammende, vicieuze geweldsspiraal, die met volgetankte en volgepakte passagiersvliegtuigen en niets en niemand ontziende kruis(!)raketten zijn hoogtepunt wel heeft bereikt, te doorbreken. Deze doorbraak maakt de weg vrij voor de wereldvrede. Daarbij moet gedacht worden aan de creatie van een vruchtbaar en rechtvaardig wereldbeleid onder auspiciŽn van de grondig gereorganiseerde Verenigde Naties, waardoor een eind wordt gemaakt aan de heilloze machtsverhoudingen en de daarmee gepaard gaande machtsstrijd in de wereld. Een ontwikkeling die alleszins logisch genoemd kan worden in onze tijd van globalisering. De huidige ontwikkelde zelfstandige en ruimdenkende (wereld- of internet-)burger, vraagt namelijk niet om het wrekende militaire wereldleiderschap van de Verenigde Staten, maar om het vredelievende humane wereldleiderschap van de Verenigde Naties. Een mondiaal levende vraag die op het conto van 2000 jaar christendom en 1400 jaar islam geschreven kan worden. Anno 2001 had die vraag immers nooit wereldwijd geleefd, als Christus en Mohammed als brave Hendrikken hun mond hadden gehouden en zich stilzwijgend hadden geconformeerd aan het bevoegd gezag in hun tijd!

Gepubliceerd in:
Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

(WEB200K.05)