ONDERWERPEN / THEMA'S

A Thema's

B Personen C Organisaties D Besprekingen E Actuele Informatie

Terug naar overzicht thema's

 

WEB100A.08

Kosova - Boll ma!
"GENOEG VAN GEWELD!"


Yll Bajraktari*

Na de oorlog in Kosova zetten internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO's) een groot aantal campagnes op om het geweld, tussen Albanezen en Serviërs, te stoppen en de verdraagzaamheid in de naoorlogse samenleving te vergroten. Vanuit Kosovaars perspectief leken zulke initiatieven irreëel en idealistisch in een maatschappij die te kampen had met oorlogstrauma's. De Kosovaarse samenleving werd in beslag genomen door het proces om na de oorlog het normale leven te herstellen. Daardoor kwan men er niet aan toe om aandacht aan anti-geweldscampagnes te besteden. Het bestaan van geweld werd ontkend.

Genoeg!
Het Forum, een lokale Kosovaarse jeugd-NGO, organiseerde één van de eerste bijeenkomsten tegen geweld in de periode na de oorlog. Het protest, een wake met kaarsen die als motto had 'Eén kaars, één stem tegen geweld', trok meer dan duizend deelnemers. Onder de aanwezigen waren generaal Klaus Reinhardt van de KFOR**, generaal Agim Ceku van het Kosovaarse Verdedigingskorps (KPC), vertegenwoordigers van de UNMIK en de OVSE, politieke partijen en personen werkzaam bij internationale en lokale NGO's. De gebeurtenis gaf gewone burgers ook de gelegenheid op rustige wijze uiting te geven aan hun protest tegen het geweld en, omdat van de gebeurtenis voor de televisie verslag werd gedaan, hun boodschap internationaal te verspreiden.
De 'Boll ma!'-campagne werd in maart 2001 na een voorbereiding van drie maanden gelanceerd. Het Forum nam dit initiatief om de Kosovaarse samenleving een mogelijkheid te bieden uiting te geven aan het verzet tegen de daden van geweld, die het land in de periode na de oorlog teisterden. 'Boll ma!' is een krachtige Albanese uitdrukking die in het Nederlands vertaald kan worden met 'Genoeg!'
. De campagne maakt gebruik van advertenties op radio en TV, van artikelen in kranten en van postercampagnes in de zeven grootste steden van Kosova. Ook worden burgerbewegingen die op eigen initiatief zijn ontstaan erbij betrokken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal producten als 'Boll ma!'-speldjes en T-shirts. Men concentreert zich op de zeven grootste steden, omdat dit tevens regionale centra zijn, waardoor heel Kosova bereikt wordt.
'Boll ma!' begon als een bewustzijnscampagne die zich op de media richtte. Dankzij onze inspanningen, en de brede steun in de Kosovaarse samenleving, strekt de campagne zich nu tot heel Kosova uit. Talloze Kosovaarse NGO's, jeugdgroepen, vrouwengroepen en andere maatschappelijke verbanden hebben ons initiatief vanaf het begin gesteund. Hiertoe behoren zowel nationale als internationale organisaties: van lokale NGO's, gemeentelijke samenkomsten en politieke partijen tot aan ambassades en de internationale vertegenwoordigers in Kosova.


Lokale steun Vooral van jonge mensen in Kosova hebben we steun weten te verkrijgen. 'Boll ma!'- T-shirts en insignes worden door veel middelbare scholieren en studenten in Pristina en de zeven steden gedragen. Ze vinden deelname aan de beweging 'cool'. In de gemeentes Klima en Podujeva hebben burgers bijeenkomsten georganiseerd met zelfgemaakte 'Boll ma!'-spandoeken. In de gemeente Kamenica, die niet in de campagne is betrokken, hebben mensen onze affiches in de etalages gehangen en de actie met groot enthousiasme gesteund. In twee andere steden, die wel bij de campagne betrokken zijn, organiseren jonge mensen 'Boll ma!'-concerten. De afgelopen maanden zijn ook in de verschillende lokale dagladen veel positieve artikelen verschenen. Deze artikelen werden geschreven naar aanleiding van de publiciteitscampagne van het Forum.

Fasen
De campagne bestaat uit een aantal fasen en verloopt tot nu toe zoals gepland. De start ervan was 'mysterieus', door het Kosovaarse publiek te overrompelen met provocerende TV-spots, affiches, T-shirts en insignes die door TV-presentatoren, prominente Albanezen en gewone burgers gedragen werden. Ook hebben we vernomen dat in sommige cafés in Skopje (in Macedoni') jonge mensen 'Boll ma!'-affiches opgehangen hebben om duidelijk te maken dat het geweld in dit land moet ophouden. In april en mei 2001 ging de campagne zijn tweede fase in. Dit hield in dat de hoofdpunten werden aangegeven en dat de betekenis van 'Boll ma!' werd uitgelegd. Zoals verwacht bracht in dit stadium de campagne in het hele land een debat op gang over de kwestie van het geweld. In deze tweede fase waren er ook uiterst provocerende TV-spots en een nog provocerender affiche dat een oude Albanese man laat zien met als onderschrift: 'Wees een man en zeg 'genoeg' tegen geweld!'. Een belangrijke discussie over de campagne ontstond tijdens een van de bijeenkomsten in de stad Ferizaj, die door meer dan 250 mensen werd bijgewoond. Een van de aanwezigen stelde: 'Twee miljoen mensen kunnen wel zeggen dat ze genoeg hebben van het geweld maar woorden kunnen het niet tegenhouden.' Dit punt zou in de derde fase van de campagne aan de orde komen. Deze derde fase begon in juli en richtte zich op de toenemende samenwerking tussen de burgers en de KPS (de Kosovaarse Politie Organisatie), die na de oorlog in Kosova werd opgericht. De afgelopen tien jaar, sinds de Servische Veiligheidseenheden het gezag in handen namen, waren de Kosovaarse burgers nogal terughoudend om zich met de politie in te laten. De OVSE is verantwoordelijk voor de eerste training van politie-officieren. Zij heeft de KPS opgericht en leidt de KPS-school in Vucitrn, de plaats waar traditioneel de politie van Kosova opgeleid wordt. Momenteel zijn er meer dan 4.000 politiemensen van de KPS, waaronder zo'n 19% vrouwen en omstreeks 17% vertegenwoordigers van minderheden (9% Serven en 8% anderen). In deze derde campagnefase worden burgers uitgenodigd om misdaden aan te geven en om met de KPS samen te werken. Dit om een gevoel van gemeenschapsontwikkeling bij beide te bevorderen. De campagne is nauwgezet gevolgd door de media, aan wie van te voren verzocht was deze te steunen. Behalve dat ze van nabij verslag deden van de diverse activiteiten, stimuleerden ze ook mensen om hierover te schrijven. In Albanese kranten zijn verscheidene artikelen verschenen die de 'Boll ma!'-campagne steunden en waarin opgeroepen werd om het geweld op verschillende niveaus van onze samenleving te stoppen. Er werden stukken geschreven over geweld in de sport, in het gezin en geweld gericht tegen minderheden.

Internationale steun
Samen met Adelina en Beka, twee van de populairste Albanese popzangers, willen de organisatoren van de campagne een CD uitbrengen met ondermeer een campagnelied moet worden. De opbrengst ervan zal naar liefdadigheidsinstellingen voor kinderen gaan die in Kosova werkzaam zijn. De CD wordt gefinancierd door de Finse Vertegenwoordiging in Prishtina. Momenteel (zomer 2001) zijn we bezig met de organisatie van een concert in het stadion van Prishtina. Dit moet het hoogtepunt van de campagne worden en hopelijk zal het een nieuwe impuls geven om deze actie in de toekomst voort te zetten. Bij zijn recente bezoek aan Prishtina hield de Amerikaanse gezant James Pardew een persconferentie die door alle nieuwsmedia in Kosova bezocht werd. In zijn toespraak zei hij: 'Over het geweld in Kosova heb ik slecht één ding te zeggen! Genoeg ervan!' Hierop hield hij een T-shirt van het Forum omhoog waarop het 'Boll ma!'-logo stond. Het hoofd van het gezantschap op het Amerikaanse kantoor in Pristina, Christopher Dell, woonde de persconferentie ook bij en droeg een insigne van het Forum met het 'Boll ma!'-logo. Het vraaggesprek werd in heel Kosova op de televisie uitgezonden. Naar schatting hebben zo'n twee miljoen Albaneestaligen dit gezien. Deze erkenning en steun voor onze campagne werd verkregen met hulp van de Vertegenwoordiging van de Verenigde Staten in Prishtina en van de belangrijkste organisaties die deze campagne steunen: USAID, KTI en IOM.

Voor meer informatie over het Forum en de Boll ma!-campagne kunt u met het volgende adres contact opnemen: The Forum, tel: +377 44 115 025; tel/fax: +381 38 24 678; website: www.forumi.org; email: ylli@ipko.org

*Yll Bajraktari is directeur van het Forum te Prishtina in Kosova.

(**KFOR: Kosovo Force; UNMIK: United Nations Mission in Kosovo; OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.)

[Dit artikel verscheen in 'Conflict Prevention Newsletter' - sept.2001, dat wordt uitgegeven door: European Platform for Conflict Prevention and Transformation, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht; tel.: 030-242.77.77; fax: 030-236.92.68; email: info@conflict-prevention.net; website: www.conflict-prevention.net]

Gepubliceerd in:

Kwartaalblad Geweldloos Actief, Postbus 137, 8000 AC Zwolle.

 

(WEB100A.08)