ORGANISATIE

DE STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID (SVAG)

De SVAG is een organisatie van mensen die zich niet willen neerleggen bij het gebruik van geweld in persoonlijke, maatschappelijke en politieke situaties. Daarom wordt gewerkt aan geweldloosheid als levenswijze Ćn als middel in de strijd tegen onrecht, onderdrukking, vervuiling en vernieling. De Stichting wil daarmee een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Door het mobiliseren van 'geweldloze kracht' wordt deze 'vredescultuur' ontwikkeld. Dit wordt gedaan via voorlichting, vorming en training, onderzoek, samenwerking, geweldloze actie. Het is een onafhankelijke organisatie, niet gebonden aan kerken of politieke partijen. De Stichting neemt ondermeer deel aan het Landelijk Beraad Vredesorganisaties (LBVO) en aan het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. De organisatie is ontstaan in 1962 (als 'Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid'), welke in 1966 werd omgezet in de 'Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid'. In 1991 werd dit onder de huidige naam 'Stichting voor Actieve Geweldloosheid' voortgezet.

GEWELDLOZE KRACHT
Vrede willen we allemaal, maar hoe bereik je die echt? Hoe stel je je teweer tegen onderdrukking en uitbuiting? Hoe doorbreek je muren van wantrouwen en haat? Hoe overbrug je tegenstellingen en meningsverschillen? Hoe breng je mensen, groepen en volken tot elkaar? Geweldloze methoden blijken verrassend effectief te zijn. Deze aanpak verder ontwikkelen; individuele mensen, organisaties en regeringen hiervan bewust maken; cursussen en trainingen geven om deze methode te leren gebruiken: dat is het specifieke werk van de SVAG. Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties die dit nastreven. (Klik: Geweldloze Kracht)

VREDESCULTUUR
Op 1 januari 2001 is het 'Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid' (2001-2010) begonnen. De 'Nobelprijswinnaars voor de Vrede' deden hiertoe een oproep en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dit unaniem overgenomen. Via de VN-organisatie UNESCO wordt hier in alle landen op basis van projecten aan gewerkt. In aansluiting hierop besloot de Wereldraad van Kerken tot een 'Oecumenisch Decennium voor het Overwinnen van Geweld' (2001-2010). In Nederland geeft de Raad van Kerken hier invulling aan via het project: 'Geweld Niet Gewild; Kerken voor Veiligheid en Vrede'. Vanuit Vredesorganisaties in Nederland kwam het initiatief om de krachten te bundelen via de oprichting van een 'Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'. De Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) is hier nauw bij betrokken en ziet het, voor de duur van dit Decennium, als haar belangrijkste taak zich in te zetten voor het dichterbij brengen van deze 'Vredescultuur'. Is dit een ver verwijderd ideaal, of vormt het de basis voor de manier waarop we het liefst met elkaar zouden willen samenleven? (Klik: Vredescultuur)

VOORLICHTING / MATERIAAL
Om meer bekendheid te geven aan 'actieve geweldloosheid', en aan ons werk, heeft de SVAG twee bladen; boeken en brochures; folders; een website.


1) BLADEN:

GEWELDLOZE KRACHT

(informatie-bulletin; 2x per jaar) Voor de inhoud van het laatstverschenen nummer: Klik Geweldloze Kracht.


2) BOEKEN EN BROCHURES:

Voor een overzicht van boeken en brochures, klik op de button: Publicaties.


3) FOLDERS

Beschikbaar: folder Geweldloos Actief / Vredescultuur.


4) WEBSITE Zie voor te openen pagina's: Web-overzicht. Voor het aanvragen van een recent nummer van Geweldloos Actief; de Boekencatalogus; folders: klik Materiaal.

VORMING EN TRAINING Via cursussen, vorming en training wil de SVAG de praktische toepassing van actieve geweldloosheid bevorderen. Na vele jaren zelf een trainings-aanbod te hebben gehad werd in het jaar 2000 besloten mee te werken in een landelijk trainingscentrum dat zich specifiek richt op aspecten van een Vredescultuur. Voor meer informatie hierover: klik Trainingen.

ONDERZOEK
Om inzicht en kennis naar actieve geweldloosheid te bevorderen werkt de SVAG aan het stimuleren van onderzoek en studie, via:
1) BIBLIOTHEEK met 400 titels.
2) BEGELEIDING bij zelfstudie.

SAMENWERKING
Van belang acht de SVAG de samenwerking met andere organisaties. Dit gebeurt in de vorm van deelname in gezamenlijk overleg, of deelname gericht op specifieke thema's. De Stichting neemt ondermeer deel aan het Landelijk Beraad Vredesorganisaties (LBVO), het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid, en aan LOVR (Landelijke Organisatie Veiligheid & Respect).

GEWELDLOZE ACTIE
Op diverse manieren neemt de SVAG deel aan geweldloze acties en activiteiten. Dit kunnen concrete acties zijn, maar ook 'landelijke manifestaties' om nieuwe lijnen voor de toekomst uit te zetten, en 'impulsen' om tot een geweldloze aanpak van maatschappelijke problemen te komen. Manifestaties die we organiseerden waren ondermeer: "Geweldloosheid als kracht voor sociale verandering" (1986); "Investeer in geweldloosheid, want geweld daar hebben we genoeg van" (1994). "Naar een wereld veilig voor mens en milieu" (1996). 'Impulsen' welke van onze Stichting uitgingen waren ondermeer: petities aan de regering voor een ander beleid in diverse politieke kwesties; initiatieven om te komen tot de vorming van burgervredesteams voor conflictgebieden. Het bijeenbrengen van "vredesideeĹn voor de 21ste eeuw" en van vredesfoto's ter ondersteuning van het idee om jaarlijks de meest aansprekende "World Press Vredesactie-foto" te kiezen (1996).
Voor inhoudelijke informatie over het voeren van geweldloze acties, tactiek, strategie en voorbeelden: klik Geweldloze Actie. Voor informatie over a) thema's; b) personen; c) organisaties; d) boekbesprekingen; e) actuele berichten, klik: Onderwerpen.

UW MENING
Graag vernemen we uw mening over actieve geweldloosheid, bijvoorbeeld in relatie tot actuele kwesties, of voorbeelden uit uw eigen leven. Klik: Mijn mening.

ONDERSTEUNING
Ondersteuning van het werk van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) is van belang. Willen we geweld en onrecht overwinnen dan is ieders inzet daarvoor nodig. Kijk wat in uw mogelijkheden ligt om te doen. Laat u inspireren door ons informatie-bulletin ‘Geweldloze Kracht’, ons digitale tijdschrift ‘Samen voor Vrede’’ ( www.samenvoorvrede.nl ) en ons losbladige ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ (waarvan elk jaar ongeveer 25 nieuwe pagina’s verschijnen).

De basisbijdrage is E 12,00 (of meer) per jaar.

"Op het terrein van de geweldloosheid zullen we ontdekkingen doen die we voor onmogelijk hielden," schreef Gandhi eens. De ontwikkelingen in deze richting gaan steeds sneller en worden indrukwekkender. Oorlog en geweld zullen steeds minder nodig worden omdat mensen en groepen andere mogelijkheden ontdekken, en leren, om conflicten - die er altijd zullen zijn - op te lossen.
We hopen dat u dit werk tot nieuwe successen in Nederland wilt helpen brengen.


STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID (SVAG);

Postbus 288, 5280 AG Boxtel; Nederland;
Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551  /  Fiscaal nr.: 0046.27.386
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN: 004627386)
tel.: 0411 – 672783
 
email: info@geweldloosactief.nl
internet: www.samenvoorvrede.nl   /   www.geweldlozekracht.nl

(WEB30)